Prognos

Uppdaterad 1 year ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Vyn Prognoser under fliken Prognos visar en översikt och fullständig prognos för månaden. Här kan man välja vilken prognosvariabel och vilken eventuell budget som ska jämföras. Avdelning kan specificeras i samtliga prognosflikar för avdelningsspecifika prognoser. Det går att justera nyckeltalen procentuellt samt följa upp utfall av faktiskt resultat jämfört med prognos.I Prognosvyn nedan syns även hur många timmar som Quinyx ska schemalägga utifrån prognos/regler och hur många timmar som faktiskt är schemalagda. Det går även att se det faktiska utfallet på antal timmar.

Det finns flera alternativ gällande hur du kan visa prognosen och vad den ska baseras på. Exempel på prognosvariabler är försäljning eller antal besökare.Välj prognosvariabel i första rullmenyn, välj sedan vilken budget du vill jämföra med (om tilllämpligt) och för vilken period och eventuell avdelning du vill se jämförelsen.Då ser du en överblick på försäljningen kontra budget samt historik.

Knapparna till höger i vyn tillåter dig att visa datan på olika sätt:

Växla mellan ackumulerad information för månaden och dagsdata.
Visa ett diagram över prognos/verkligt utfall/budget.
Skapa en Excel-rapport.
Konfigurera vilka kolumner som ska synas i prognosen. Under Övrigt kan du även ställa in att summera dina variabler per vecka. Denna funktionalitet är avstängd som standard. Prognoser summeras per vecka och relaterade beräkningar kommer att vara veckobaserade i enlighet med “Veckans första dag”-inställningen på enhetskortet.

Klicka här för att uppdatera fler variabler från faktiskt utfall på samma gång, vilket är användbart om din prognos är baserat på fler än en. Du har möjlighet att välja en period med faktiskt utfall och kopiera detta som en prognos till vald period.

När prognosen uppdateras i prognosvyn tittar Quinyx på närmaste likvärdiga veckodagen. Men det kanske inte alltid är användbart, till exempel vid helgdagar. Med denna funktion kan du kopiera in utfall från 23e december - 28e december på exakta datum. Kanske ni har stängt på julafton och juldagen och förutspår likande siffror de andra dagarna vill du då titta på datumet och inte närmast jämförbara veckodag.

  • Välj vilken period du vill kopiera faktiskt utfall ifrån
  • Välj vilket startdatum du vill ha för prognosen
  • Välj från vilka variabler data skall kopieras/uppdateras
  • Välj om du vill procentuellt justera de kopierade värdena (valfritt) 

Uppdatera dagsrapporterna så att de överensstämmer med månadsprognosen och eventuell procentuell justering. Det finns flera olika sätt att skapa en prognos och varje gång du gör en ändring. Klicka på Uppdatera-knappen.

Längst upp ser du en överblick över månadens data.

Till vänster kan du jämföra månadsprognosen mot förgående års utfall, eventuell budget, verkligt utfall och förväntat (faktiskt utfall av försäljning (eller vald prognosvariabel) från månadens start till och med igår + försäljningsprognos från och med idag till och med månadens slut).

I mitten kan du jämföra prognosens optimala antal timmar i schemat mot din plan, budget, utfall och förväntat (faktiskt utfall av timmar från månadens start till och med igår + schemalagda timmar från och med idag till och med månadens slut).

Sedan kan du jämföra prognostiserat index (försäljning (eller annan prognosvariabel) per timme) mot pla, budget, verkligt utfall och förväntat.

Längst till höger kan du jämföra prognostiserade kostnader mot plan, budget utfall och förväntat (faktiskt utfall av lönekostnader från månadens start + schemalagda personalkostnader från och med idag till och med månadens slut).Du kan även se hur stor andel av försäljningen går till löner under kolumnen löne%. 

Det finns olika sätt att skapa din prognos och fördela datat i prognosen. Följande knappar kan hjälpa dig att göra det.Ange prognos:

Fördela den angivna månadsprognosen enligt föregående års procentuella fördelning av utfallet under motsvarande period

Fördela angiven månadsprognos med timmatrisens fördelningsnyckel. Timmatrisen defineras under fliken Budget (standardvärden i timmatrisen är 20% fördelning M-F, 12.5% mellan timmarna 9:00-17:00)

Gör en jämn fördelning av angiven månadsprognos över samtliga dagar. (Om värden finns i timmatrisen, fördelas de enligt den)

Beräkna prognos:

Kopiera 6-veckors genomsnittet av utfall till motsvarande dagsprognos. 6-veckors genomsnittet visas i kolumnen "6 veckor", och representerar medel försäljningen för motsvarande veckodag 6 veckor bakåt i tiden.

Kopiera utfall för motsvarande månad föregående år till innevarande års månadsprognos.

Kopiera vald budget till månadsprognosen (och enligt timmatris, om definierat)

Nollställ månadsprognosen.

Anteckna något på aktuell dag. Detta är användbart för att notera ovanliga händelser som påverkat utfallet och därför prognosen framöver. Om till exempel en stor rea startade på en specifik måndag och därför var försäljningssiffrorna dubbelt så höga som andra måndagar, så kan man skriva en kommentar för att komma ihåg.

För att komma igång med modulen är det väldigt användbart att ha minst ett års utfallsdata tillgängligt för import även om det inte är nödvändigt. Och sedan löpande föra in utfallsdata via Web Service-API:t.Om inte utfallsdata finns tillgängligt är det bra att börja med procentuell fördelning i timmatrisen. Lägg sedan en prognos i totalen eller skriv in per dag och fördela enligt timmatris.För nästa månad kan du sedan exempelvis kopiera alla utfall genom att Uppdatera flera prognosvariabler, 3e månaden kan du basera prognosen på 6 veckorssnitt.Kolumner i Prognosvyn

Kolumn

Beskrivning

Datum

Dagens datum

6 veckor

Ett genomsnitt för vald dag (samma veckodag) under en 6-veckorsperiod

Fg. år

Utfallet på samma dag föregående år (samma veckodag på närmaste datum)

Prognos

Prognos för dag

%

Skillnad mellan utfall föregående år och prognosen i %

Utfall

Faktiskt utfall vid kalenderdagens slut

Δ Prognos

Skillnad mellan prognos och utfall

%

Skillnad mellan prognos och utfall i %

Δ Fg. år

Skillnaden mellan utfall föregående år och utfall

%

Skillnad mellan utfall och föregående års utfall i %

Kommentar

Visar eventuell kommentar/anteckning för vald dag

PR-TIM

Prognostiserade timmar.  Optimala timmar för dagen. Beräknas av Quinyx baserat på de regler du har angivit.

PL-TIM

Planerade timmar. Antal schemalagda timmar, inklusive schemalagda skift som inte ännu är bemannade.

Δ

Skillnaden mellan prognostiserade timmar och planerade (schemalagda) timmar

UF-TIM

Utfall timmar. Antal faktiskt arbetade timmar.

Δ

Skillnad mellan utfall och prognostiserade timmar

Δ

Skillnad mellan utfall och planerade timmar

Frånvaro

Antal frånvarotimmar hos personalen för angiven dag (notera att bara frånvarotyper med kopplad löneart beräknas.)

PR- KOSTN

Prognostiserad lönekostnad. Lönekostnaden måste anges manuellt i Quinyx som en enskild variabel med typen "Lönekostnad". Den beräknas inte automatiskt. Variabeln måste sedan ha data kopplad till den.

PL-KOSTNAD

Planerad lönekostnad enligt schema

Δ

Skillnad mellan prognostiserad lönekostnad och planerad (schemalagd) lönekostnad

UT-KOSTN

Faktiskt utfall i kostnad baserad på arbetade timmar

Δ

Skillnad mellan faktisk och prognostiserad lönekostnad

Δ

Skillnad mellan faktisk och planerad lönekostnad

PR-IDX

Prognostiserat index. Effektivitet. T.ex. försäljning per arbetad timme enligt prognos.

PL-IND

Planera försäljning per arbetad timme enligt planerat schema

UT-IND

Utfall effektivitet. Tex utfall av försäljning per timme enligt faktiskt utfall.

Δ

Skillnad mellan faktiskt index och prognostiserat index.

Δ

Skillnad mellan faktiskt index och planerat index.


Fick du hjälp?