Tabeller - Lönearter

Uppdaterad 2 years ago av Christine

Den här artikeln gäller Classic.

Löneartskoderna i Quinyx ska spegla koderna i ert lönesystem för att de exporterade lönefilerna ska kunna läsas in korrekt.

Det du även behöver göra för att lönekopplingen ska fungera, är att på avtalsmallarna aktivera aktuella lönearter.

Gå till fliken Inställningar - Tabeller - Lönearter.

I den här vyn syns en standardiserad global löneartslista. Alla lönearter i listan har en speciell koppling till olika delar av Quinyx. Om du på avtalet t ex anger att personen arbetar mot timlön, så blir det den lönearten som i listan heter Timlön som kommer falla ut för all arbetad tid den anställde gör.

Koderna till lönearterna i standardlistan är fiktiva och ska bytas ut mot era egna löneartskoder, dvs motsvarande koder som finns i ert lönesystem. Endast de lönearter som är relevanta för er behöver bytas ut.

Om du vill kan du byta namn på lönearten till något som eventuellt passar verksamheten bättre. Du kan dock inte döpa om Timlön till OB då de i grunden har olika funktioner.

I tillägg till lönearterna som redan finns i listan, kan du skapa egna lönearter, till exempel för frånvaro. Lönearter som du själv lägger till hamnar längst ner i listan.

Lägg till/ändra löneart

Det finns fler inställningsmöjligheter för lönearten. Du kan skapa en ny löneart genom att klicka på knappen Lägg till, eller göra ändringar till en existerande genom att dubbelklicka på den i listan.

 • Löneart: Koden som lönearten har i lönesystemet
 • Anpassat namn: ett beskrivande namn för lönearten
 • Är frånvaro:  om lönearten avser frånvaro ska rutan bockas i. Detta är viktigt bl.a. för att transaktionsraden ska hamna på rätt plats i lönefilen.
 • Avrunda används om du vill att lönearten ska avrundas upp eller ner. Ett exempel på detta är om medarbetaren ska ha en full halvtimmes OB-ersättning för varje påbörjad OB-halvtimme.
  • För att ställa in avrundningen klicka på fältet “Avrunda”
  • Ange till vilken närmaste period i minuter avrundning av lönearten ska ske, t ex 30.
  • Markera om lönearten ska avrundas upp eller ner. Den avrundade delen kan sedan konverteras till en annan löneart om du vill kunna spåra den separat.
  • Tryck på rullistan för Välj löneart att konvertera det avrundande värdet till. Observera att det alltså bara är den avrundade delen som konverteras.
 • Minimumvärde: Ange eventuellt minimumvärde som ska skapas på dagsnivå. Om lönearten skapas automatiskt och minimivärdet  inte nås kommer den att avrundas uppåt.
 • Maximumvärde:  Ange eventuellt maximumvärde som ska skapas på dagsnivå. Om lönearten skapas automatiskt och maximivärdet nås kommer den att avrundas nedåt.
 • Överför till lön: För att lönearten ska inkluderas i lönefilen för överföring till lön, måste rutan vara ibockad. För att förhindra att en specifik löneart godkänns för snabbt eller för lätt, kan du markera att den behöver ett särskilt godkännande för att överföras till lön.
 • Kräver godkännande: när den är ibockad får du möjlighet att välja om lönearten ska godkännas per automatik när den skapas i tidkortet. En icke godkänd löneart kommer inte att generera något utfall av timmar i tidkortet och därmed inte skapa någon transaktion till lönefilen.
 • Time Trackers: Det går också att välja om och hur en löneart ska påverka så kallade Time Trackers. Time tracker sätts upp under Inställningar/Tabeller. Time Trackers är tidsaldon. Det kan handla om komp, semester eller flex. Ett vanligt exempel är när man jobbar med komptid för månadsavlönade och vill att den arbetade tiden utöver schemat ska ackumuleras i en tidbank för Kompsaldo. Tryck på rullistan för Time tracker. Välj Komp - Kompsaldo.
 • Ändring: Se till att ändring är inställd åt korrekt håll, ökning eller minskning,med korrekt värde.
 • Lönekostnad:
  • Lägg till timlönen, en fast kostnad som ska läggas på timlönen
  • % av timlönen, som en procentsats av medarbetarens timlön
  • Fast kostnad, en fast kostnad som är oberoende av medarbetarens timlön
  • % av veckolönen, som en procentsats av medarbetarens kontrakterade veckoarbetstid multiplicerat med medarbetarens timlön.
   • If schedule period is month and you have set up working hours per month, week hours is calculated as:
    week hours = monthHours / 4.33
 • Inkludera i totala kostnaden: Om lönearten ska inkluderas vid beräkning av den totala lönekostnaden bockar du i rutan Inkludera i totala kostnaden.
 • Tillåt att manuellt lägga till: bocka i denna om det ska vara möjligt att manuellt lägga till den löneart direkt i ett tidkort.

När du har gjort dina inställningar för lönearten, tryck på Spara.

Längst ner i löneartslistan ser du lönearten du precis skapade.

Du behöver sedan definiera per avtalsmall vilka lönearter som kommer att falla ut.


Fick du hjälp?